Vokal Grubu

DİNMUKHAMMED KASSYMBEK
HUSEYN IRZAYEV
POLAT BAZAKOV
TUMAR NURAKOVA