Halk Oyunları Grubu

AIANA NAZAROVA
ALINA ZHUMASHEVA
AYDAY KOSHMATOVA
AYTACH BAPBAYEVA
GULJEMAL AMANGELDİYEVA
JEREN REJEPOVA
MARAL DURDYYEVA
MIRIAM-BATMA AMANTUROVA
SABINA SKAKOVA
SALKYN ABDYLDAEVA
SHAHNOZA HAKİMOVA